Facebook 大阪教育大学ページ YouTube OKUChannel Instagram 大阪教育大学 twitter 大阪教育大学
運用担当部局:広報室広報係

運営組織の仕組み

 国立大学法人大阪教育大学には、役員として学長、理事4名、監事2名が置かれます。 大学は、学長を中心とする役員会のトップマネージメントによって運営されます。経営に関する重要事項は、経営協議会(学外委員6名、学内委員7名で構成)に、教育研究に関する重要事項は、教育研究評議会(学内評議員25名で構成)に諮られます。

運営組織の仕組み201911